Mateřská škola "Motýlek" p.o.     Broumovská 840/7, 460 01 Liberec 6      IČ:72743221
ID datové schránky: hbxku6d      e-mail: ms.motylek@volny.cz     tel: 485 101 827    mob: 602 364 068

A+ R A-

INFORMACE PRO RODIČE IZS

S ukončením nouzového stavu k 11.4. 2021 končí i činnost MŠ „Motýlek“ pověřená péčí o děti rodičů IZS.

Od 12.4.2021 přebírají tuto povinnost kmenové mateřské školy, které zajišťují docházku dětem s povinnou předškolní docházkou.

Kontaktujte neprodleně vedení vašich MŠ.

Školné březen 2021

Vážení rodiče, vzhledem k pokračujícímu uzavření MŠ neplaťte tento měsíc školné ani stravné. Případná platba bude vrácena na účet. Těšíme se na vás snad již v "lepších" časech. Hodně zdraví všem!

Uzavření MŠ od 1.3.2021

Vážení rodiče, naše mateřská škola je usnesením vlády ČR od 1.3. 2021 uzavřena. Potvrzení pro potřeby OČR MŠ nevydává, žádosti o ošetřovné jsou na formuláři na portálu ČSSZ. Zaměstnavateli je žadatel předá až po ukončení uzavření MŠ. Bližší informace najdete na:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Školné bude kráceno dle délky uzavření.

Informace k provozu mateřské školy určené k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí

Na základě rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje bude naše MŠ vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 7 let, jejichž zákonní zástupci jsou:

 zaměstnanci bezpečnostních sborů,

 zaměstnanci obecní policie,

 zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,

 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

 zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

 sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,

 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

 zaměstnanci Finanční správy České republiky,

 příslušníky ozbrojených sil,

 zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,

 pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,

 zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

 zaměstnanci zařízení školního stravování,

 zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,

 zaměstnanci České pošty, s. p.

Další informace pro rodiče

Zápisový lístek xls   Zápisový lístek pdf